×

Wyszukaj w serwisie

Głosowanie

Głosuj:
 
BO głosowanie.png

 


Oświadczenie

 

Oświadczam że jestem mieszkanką/mieszkańcem Gminy Krapkowice i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym danych wrażliwych przez Gminę Krapkowice dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury budżetu obywatelskiego na 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 723)

Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował:

- Imię i nazwisko

- Adres zamieszkania

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Krapkowice w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyboru zadań do budżetu obywatelskiego na 2019 rok, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej, pisemnej zgody. Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Krapkowice z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Harald Brol, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, pok. 27, tel. 77 44 66 827

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa (np. Policja, Sąd itp.).

Administrator Danych Osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych
do państwa trzeciego.

Administrator danych osobowych nie przewiduje wykorzystania danych osobowych
w innych celach niż w związku z budżetem obywatelskim.

Ma Pani/Pana prawo wycofania zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.

Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, po ich wykorzystaniu.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.