OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

                                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

                                                                             Burmistrza Krapkowic


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
nr 98 poz. 1071 ze zm.)

                                                         zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu w dniu 19.10.2009 r. postanowienia prostującego oczywisty błąd pisarski w decyzji Burmistrza Krapkowic o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GGR.7624-11/09 z dnia 12 października 2009 r. orzekającej realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietna i Żywocice oraz w Krapkowicach w rejonie ulic: Kozielskiej, Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżonia oraz stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, a także w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącej załącznik w/w decyzji.


Informuję, iż z w/w postanowieniem strony mogą zapoznać się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ulicy 3 Maja 21, II piętro pokój 36, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

[2009-10-19]