ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Z A W I A D O M I E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że 04.11.2009r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na

budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 211/7, 211/11, 211/14 k.m. 5 na Osiedlu Powstańców Śląskich wydanej rzecz Spółki z o.o. Wodociągi i kanalizacja, ul. B. Czecha 1, 47-300 Krapkowice.


[2009-11-10]