• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowy wzór deklaracji

Szanowni mieszkańcy Gminy Krapkowice!

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach od 1 października 2016 roku obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z w/w uchwałą zobowiązanymi do złożenia deklaracji są wyłącznie właściciele więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Krapkowice (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do uchwały).

Ponadto zgodnie z dyspozycją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deklaracje powinni również złożyć właściciele nieruchomości, wobec których została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

Termin złożenia deklaracji upływa 31 października 2016 roku.

Wzory deklaracji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w zakładce Gospodarka odpadami - Pliki do pobrania (http://krapkowice.pl/2787/2381/pliki-do-pobrania.html).

Jednocześnie zawiadamiamy o możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Warunkiem złożenia deklaracji w tej formie jest podpisanie jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262
ze zm.) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014 r. poz. 1114).

Deklaracje w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie załącznika do formularza pisma ogólnego w formacie PDF, DOC lub obrazu deklaracji za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu: /UMiG/Skrytka (http://epuap.gov.pl/)

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).