ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

 Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na


„budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 6 przepompowniami sieciowymi, rurociągami tłocznymi i ciśnieniowymi zlokalizowanymi na terenie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej, Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.
Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

[2009-10-08]