• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że 06.10.2009r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na

budowie sieci wodociągowej na działkach nr 260/26 i 365 k.m. 1 w Dąbrówce Górnej na rzecz Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja, ul. B. Czecha 1, 47-300 Krapkowice.


[2009-10-08]