OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA KRAPKOWIC
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 września 2009 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietna i Żywocice oraz w Krapkowicach w rejonie ulic: Kozielskiej, Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy i Dzierżonia, którego inwestorem jest Gmina Krapkowice.


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) w przypadku gdy liczba stron postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 Kpa.


Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania powyższej inwestycji jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia między innymi na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, a także na ich wzajemne oddziaływanie oraz na dobra materialne, zabytki i dostępność złóż kopalin.


Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływań na środowisko oraz z §3 ust. 1 pkt 72 ,,a”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku jej stwierdzenia uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z następującymi organami:


-         Starostą Krapkowickim oraz
-         Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach.


Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz uzgodnień. Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul.3-Maja 17 i 21.

Jednocześnie informuję, iż z w/w wnioskiem strony mogą zapoznać się siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ulicy 1 Maja 21, II piętro, pokój 36,od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.[2009-09-15]