OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Burmistrz Krapkowic
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
 
 
z a w i a d a m i a m
 
że dnia 17 września 2009 r. została wydana decyzja nr GGR.7624-10/09 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa kanalizacji dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach”.
 
Z niniejsza decyzją oraz dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 w Krapkowicach, II piętro pokój nr 36, w godzinach urzędowania.
 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, powyższą decyzję uznaje się za doręczoną Stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Przedmiotowe obwieszczenie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na tablicach ogłoszeń urzędu.