ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Z A W I A D O M I E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek EnergiiPro Wrocław Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji Strzelce Opolskie, ul. Opolska 26, 47-100 Strzelce Opolskie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na

 „budowie węzła sieciowego 15/0,4kV Gwoździce – słupowa stacja transformatorowa, linia kablowa 15kV w Gwoździcach na działkach nr 228/10, 704/2, 703, 694, 693”.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

2009-09-25