• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :

przebudowie Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem (w tym: przebicie otworu w zabytkowym murze i zamurowanie istniejącego przejścia, zagospodarowanie terenu otaczającego, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń wieży na cele socjalne.

Inwestycja realizowana będzie  na działkach nr 289; 290/1; 290/2; 291/2; 291/3, 291/6, 293/4, 294/4; 295/4; 292; 304; 301/1 i 306 k.m. 8 obręb Krapkowice

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 13), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).