• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. ), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały Nr XVII/209/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach, zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym nr 1 do powyższej uchwały.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu miejscowego.

Wnioski do planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, w terminie do dnia 15 lipca 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załącznik graficzny, obejmujący granice sporządzania wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl.

Burmistrz Krapkowic

                                /-/ Andrzej Kasiura

Do pobrania:
PDFXVII_209_2016 ul. Ks. Duszy i Piastowska.pdf
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).