ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że 21.10.2009r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na

budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pietna, Żywocice i Krapkowice w ulicach: Kozielskiej, Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy i Dzierżona wydanej rzecz Gminy Krapkowice.[27-10-2009]