• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o XIX Sesji Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach
odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7


z porządkiem obrad:
1. Otwarcie XIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od 28.04.2016 r. do 23.06.2016 r., w tym odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych złożone w formie pisemnej.
3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.9
porządku obrad.
4 Realizacja wniosków za 2015 rok.
5. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno - oświatowych do Akcji letniej 2016.
6. Informacja nt. Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i lokalami socjalnymi
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu i zadań gospodarczych Gminy Krapkowice za 2015 rok - projekt uchwały nr 1 z dnia 03.06.2016r.).
Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2015 rok- projekt uchwały nr 2 z dnia 03.06.2016r.).
8. Podjęcie uchwał:
a) Projekt uchwały nr 3 w sprawie zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminą Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa, Walce, Zdzieszowice (projekt z dnia 31.05.2016 r.);
b) Projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/301/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej (projekt z dnia 06.06.2016 r.);
c) Projekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok (projekt z dnia 08.05.2016 r.);
d) Projekt nr 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej(projekt z dnia 06.06.2016 r.);
e) Projekt uchwały nr 7 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele p. w. św. Apostołów Filipa i Jakuba Starszego w Rogowie Opolskim (projekt z dnia 07.06.2016 r.);
f) Projekt uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2015 rok (projekt z dnia 08.06.2016 r.);
g) Projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt z dnia 10.05.2016 r.);
h) Projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt z dnia 20.05.2016 r.);
i) Projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt z dnia 01.06.2016 r.);
j) Projekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt z dnia 02.06.2016 r. );
k) Projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt z dnia 02.06.2016 r.);
l) Projekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 07.06.2016 r.);
m) Projekt uchwały nr 15 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt z dnia 07.06.2016r.);
n) Projekt uchwały nr 16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (projekt z dnia 08.06.2016 r.);
0) Projekt uchwały nr 17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (projekt z dnia 07.06.2016r.);
p) Projekt uchwały nr 18 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (projekt z dnia 08.06.2016 r.;)
r) Projekt uchwały nr 19 w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oraz trybu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (projekt z dnia 08.06.2016r.);
s) Projekt uchwały nr 20 w sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt z dnia 08.06.2016r.);
t) Projekt uchwały nr 21 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego przez gminy: Chrząstowice, Lubsza, Popielów, Strzeleczki, Prószków, Niemodlin, Turawa, Tułowice i Dąbrowa (projekt z dnia 08.06.2016r.);
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad.
10. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
11. Zakończenie XIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji :
1) 20.06.2016 r. godz. 1400 – w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach, ul. Żeromskiego 34- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- oświatowych do Akcji Lato 2016,Organizacja roku szkolnego 2016/2017.Sprawy organizacyjne i kadrowe w placówkach oświatowych Gminy Krapkowice, Informacja nt.edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w mieście i gminie Krapkowice. Informacja dot. naboru dzieci do gminnych przedszkolu);
2) 21.06.2016r. godz.14oo- w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro - Komisja Spraw Społecznych (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich dzielnicowych, Informacja bieżąca z działalności OPS, WTZ, ŚDS, Informacja nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc grzebalnych, opłaty za przedłużenie dzierżawy);
3) 22.06.2016 r.godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro- Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi : Mechanizm pozyskiwania i koordynacji środków unijnych i pozabudżetowych. Pozyskiwane środki finansowe na realizowane inwestycje w Gminie Krapkowice, ujęte w Planie Finansowym).

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).