Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

               Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  2015 r.,  poz. 199 z póź. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01.06.2016 r. do 29.06.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, II budynek, pok. nr 13 w godz. od 800- do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.06.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach o godz.1100 w Sali narad w II budynku na II piętrze. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Krapkowic w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art.18 ust.3 ustawy)  na adres wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.07.2016r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz.1235 z póź. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu.

                                                                        Burmistrz Krapkowic

                                                                        /-/  Andrzej Kasiura