OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA KRAPKOWIC
 
 o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krapkowice i projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice.
 
Na podstawie art. 54 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krapkowice i projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z w/w opracowaniami oraz składać uwagi i wnioski  od dnia 20 maja 2009 roku do dnia 09 czerwca 2009 roku w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (II budynek,  II piętro, pokój 32).
 
Uwagi i wnioski można składać:
1. pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach  47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 lub
2. drogą elektroniczną na adres: lub
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w godzinach otwarcia urzędu (II budynek, II piętro, pokój 32).
 
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
 
 
                                                                                                              Burmistrz
                                                                                                                  mgr Piotr Solloch
 
  
Załączniki:

1. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krapkowice – pobierz plik>>

2. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice – pobierz plik>>

3. Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krapkowice – pobierz plik>>