ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Krapkowice, 05.05.2009r.
 
 
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że na wniosek Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja, ul. B. Czecha 1, 47-300 Krapkowice, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 490 k.m. 8 – ul. Portowa i Odrzańska w Krapkowicach.
 
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.
 
Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.Burmistrz Krapkowic