Informacja o XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

XVIII NADZWYCZAJNA SESJA
Rady Miejskiej w Krapkowicach na wniosek Burmistrza Krapkowic
z dnia 11.05.2016 r., działającego w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
w dniu 18 maja 2016 r. (środa) o godz. 14:00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17


z porządkiem obrad:
1. Otwarcie XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie
prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok;
2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019
dla Gminy Krapkowice.
3. Zakończenie XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Małkiewicz