OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA  KRAPKOWIC
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2009 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci cieplnych na terenie miasta Krapkowice, którego inwestorem jest firma ECO Energetyka Cieplna Opolszczyzny.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia między innymi na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku (Dz. U. 199 poz. 1227)o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływań na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 34, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 ze zm.), decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia i uzgodnieniu uwarunkowań środowiskowych z następującymi organami:
- Starostą Krapkowickim,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach.
Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony, przedstawicielei pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Jednocześnie informuję, iż z ww. wnioskiem strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ulicy 1 Maja 17, II piętro, pokój 32, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
               
 
 
Otrzymują:
 
1.     Energetyka Cieplna Opolszczyzny ul. Harcerska 15, 45-118 Opole
2.     zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływań na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 wówczas ma zastosowanieart. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
3.     a/a