ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Zakładu Usług Inwestycyjnych, ul. Powstańców Śl. 9c/6, 48-200 Prudnik, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
 
budowie sieci gazowej w ul. Korfantego, Żeromskiego i Kasprowicza  w Krapkowicach - działki nr 427, 202/2 i 231/9 k.m. 14 wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych przy ul. Kasprowicza na działkach nr 231/12 i 231/16.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.
Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.


[2010-02-19]