• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zapytanie ofertowe

Krapkowice, 11 kwietnia 2016 r.

Informacja o wyniku postępowania

W wyniku zapytania ofertowego z dnia 31 marca 2016 r. na przygotowanie wniosku
o przyznanie dotacji w ramach konkursu dotacji „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji” oraz opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 i przeprowadzenie monitoringu realizacji LPR, informujemy że w postępowaniu zostały złożone 2 oferty:

 1. KLIMKIEWICZKNAPIK , 45-410 Opole, ul. Drobiarska 2a                       - 77 pkt
 2. ATMOTERM S.A. 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4                 - 100 pkt

 

Zamawiający wybrał jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez firmę ATMOTERM S.A., która uzyskała 100 pkt.

                                                                                              Podpisał:

                                                                                                              /-/ Andrzej Kasiura

                                                                                                              Burmistrz Krapkowic     


Krapkowice, 31marca 2016 r.

Zapytanie ofertowe

na przygotowanie wniosku o przyznanie dotacji w ramach konkursu dotacji „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji” oraz opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023
i przeprowadzenie monitoringu realizacji LPR.

Gmina Krapkowice

ul. 3 Maja 17

47-303 Krapkowice

tel. 774466862,774466828; fax 774466888

;

Burmistrz Krapkowic zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Przygotowanie wniosku o przyznanie dotacji w ramach konkursu dotacji „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji” oraz opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 i przeprowadzenie monitoringu realizacji LPR”

Zakres rzeczowy obejmuje:

 1. ETAP 1 – przygotowanie wniosku o przyznanie dotacji w ramach konkursu dotacji „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Opolskiego.

 

W ramach tego Etapu zostaną wykonane następujące działania:

 1. Określenie potrzeb rewitalizacyjnych na bazie strategii rozwoju gminy (lub innych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego) oraz wywiadu w gminie,
 2. Wykonanie wstępnej analizy i diagnozy obszaru zdegradowanego wybranego do rewitalizacji,
 3. Opisanie działań przygotowawczych do opracowania programu rewitalizacji,
 4. Przygotowanie wstępnej koncepcji planowanych kierunków działań rewitalizacyjnych wraz z oszacowaniem trwałości projektu,
 5. Wykonanie ogólnego opisu wykorzystania efektów uzyskanych w wyniku realizacji programu,
 6. Opisanie partycypacji społecznej, w tym: propozycja różnych technik i narzędzi partycypacyjnych, opis działań aktywizacyjnych zmierzających do aktywnego włączenia mieszkańców i innych grup interesariuszy w przygotowanie programu rewitalizacji, jak również do przyszłego procesu jego wdrażania i okresowej oceny, uzasadnienie doboru ww. narzędzi w kontekście ich najwyższej skuteczności w realizowaniu poszczególnych działań oraz opis sposobu uwzględnienia wyników zaangażowania społeczności w realizacji projektu,
 7. Opisanie sposobu zarządzania projektem oraz procesem rewitalizacji,
 8. Określenie budżetu i efektywności kosztowej, w tym: kosztorys ze względu na źródła finansowania oraz uzasadnienie racjonalności budżetu projektu.

Termin realizacji: do 14.04.2016 r.

 1. ETAP 2 – opracowanie Lokalnego Programu RewitalizacjiGminy Krapkowice na lata 2016-2023w oparciu o Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnychna lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015r.

W ramach tego Etapu zostaną wykonane następujące działania:

 1. Scharakteryzowanie  obecnej  sytuacji  w  gminie  w  tym:  zagospodarowania przestrzennego, gospodarki, strefy społecznej, analizy SWOT.
 2. Opis  powiązań  programu  rewitalizacji  z  dokumentami  strategicznymi  i  planistycznymi gminy.
 3. Diagnoza  czynników  i  zjawisk  kryzysowych  oraz  określona skala  i  charakter  potrzeb rewitalizacyjnych.
 4. Określenie zasięgów  przestrzennych  obszaru/obszarów  rewitalizacji  Graficzne  i  opisowe wytyczenie granic obszaru rewitalizacji.
 5. Opisanie wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji).
 6. Wyznaczenie celów  rewitalizacji  oraz  odpowiadających  zidentyfikowanym  potrzebom  rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk.
 7. Opracowanie listy  planowanych,  podstawowych  projektów  i  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  wraz z ich  opisami.
 8. Charakterystyka  pozostałych  rodzajów  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  realizujących kierunki  działań,  mających  na  celu  eliminację  lub  ograniczenie  negatywnych  zjawisk powodujących sytuację kryzysową.
 9. Opracowanie mechanizmów zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji.
 10. Określenie szacunkowych  ram  finansowych  w  odniesieniu  do  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  oraz szacunkowych  wielkości  środków  finansowych  z  różnych  źródeł  (także  spoza  funduszy polityki  spójności  na  lata  2014  –  2020  –  publiczne  i  prywatne  środki  krajowe  w  celu realizacji zasady dodatkowości środków UE).
 11. Opracowanie mechanizmów  włączenia  mieszkańców,  przedsiębiorców  i  innych  podmiotów  i  grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji oraz współpraca z interesariuszami w tym zakresie.
 12. Zaprojektowanie systemu realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji wraz z ramowym harmonogramem.
 13. Zaprojektowanie systemu  monitoringu  i  oceny  skuteczności  działań  podejmowanych w ramach programu i systemu wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.
 14. Zasięgi przestrzenne obszaru lub obszarów rewitalizacji zostaną wykonane przy założeniu, że dany program rewitalizacji może obejmować więcej niż jedno terytorium wymagające wsparcia. 
 15. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – jeśli kompetentne organy wskażą taką konieczność.
 16. Uczestnictwo w sesji Rady Miejskiej, na której Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 będzie przyjmowany, w celu udzielania ewentualnych wyjaśnień.

 

Termin realizacji: do 31.10.2016 r.

 1. ETAP 3 – prowadzenie monitoringu realizacji LPR przy pomocy zaprojektowanego systemu monitoringu.

W ramach tego Etapu Wykonawca deklaruje wykonywanie okresowej oceny stopnia realizacji LPR w gminie. Ocena ta będzie wykonywana cyklicznie raz na pół roku przez okres dwóch lat przy pomocy narzędzia informatycznego, dzięki któremu będzie można raportować postęp jak i zagrożenia realizacyjne.

Termin realizacji: wykonywany cyklicznie raz na pół roku przez okres dwóch lat od daty podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia LPR.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Wymagamy aby wykonawca posiadał doświadczenie w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska (opracowania, diagnozy, plany itp.), co należy potwierdzić w dowolny sposób.

Kryteria oceny ofert

Cena 100% (za cały przedmiot zamówienia łącznie)

Sposób wyliczenia punktacji:   cena najniższa spośród złożonych ofert   x 100 cena oferty badanej

Zamawiający uzna jako ofertę najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną, która tym samym uzyska 100 pkt.

Oferta powinna zawierać:

 1. być sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania,
 2. ofertę cenową w podziale na etapy (w kwocie netto i brutto),
 3. udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy.

Postanowienia końcowe:

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian do umowy z wykonawcą.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 08 kwietnia 2016 r., do godz. 10.00, w formie elektronicznej na podany adres e-mail () lub w formie pisemnej, składając ją w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 21, pok. 17. Dodatkowych informacji udzielają: Irena Wójcik (tel. 0774466862), Barbara Zając (tel. 0774466828).

Podpisał:

                                                                                                              /-/ Andrzej Kasiura

                                                                                                              Burmistrz Krapkowic     

Do pobrania:

DOCXFormularz ofertowy.docx

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).