Dotacje celowe do wymiany źródła ogrzewania

logo dofinansowanie2.png

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne.

Beneficjentami mogą być:

 • osoby fizyczne
 • wspólnoty mieszkaniowe 

będące właścicielami/współwłaścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych oraz domów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krapkowice.

Dotowane będą inwestycje polegające na wymianie węglowego źródła ogrzewania na jedno ekologiczne, spośród niżej wymienionych:

 1. kocioł opalany biomasą,
 2. kocioł gazowy,
 3. ogrzewanie elektryczne,
 4. kocioł olejowy,
 5. kocioł opalany ekogroszkiem, który nie posiada dodatkowego rusztu lub elementów umożliwiających jego zamontowanie, wyposażony jedynie w ślimakowy podajnik paliwa,
 6. podłączenie do centralnej sieci ciepłowniczej.

Kwota dotacji celowej wynosi odpowiednio:

 1. dla osób fizycznych:
 • 2.000,00 zł - w przypadkach, o których mowa w pkt. 1, 2, 3, 4 i 6,
 • 1.500,00 zł -  w przypadku kotłów na ekogroszek.
 1. dla wspólnot mieszkaniowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu i montażu zbiorczego ekologicznego źródła ogrzewania:
 • 4.000,00 zł - dla małych wspólnot mieszkaniowych (do 7 lokali mieszkalnych) w przypadkach,
  o których mowa w pkt. 1, 2, 3, 4 i 6,
 • 3.000,00 zł - dla małych wspólnot mieszkaniowych (do 7 lokali mieszkalnych) w przypadku kotła
  na ekogroszek,
 • 8.000,00 zł - dla dużych wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali mieszkalnych)
  w  przypadkach, o których mowa w pkt. 1, 2, 3, 4 i 6,
 • 6.000,00 zł - dla dużych wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali mieszkalnych)
  w przypadku kotła na ekogroszek.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Krapkowice przeznaczonych w 2016 roku na dotacje celowe wynosi 40 000,00 PLN.

Termin składania wniosków: od 05 kwietnia 2016r. do 25 kwietnia 2016r.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (według daty i godziny), do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy w Krapkowice w danym roku kalendarzowym.

Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

Wzór wniosku do pobrania poniżej lub w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (II budynek, II piętro, pokój 35).

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię dokumentu tożsamości Wnioskodawcy/ów,
 2. potwierdzenie prawa władania lokalem mieszkalnym/budynkiem mieszkalnym – numer Księgi Wieczystej lub inny dokument, jeśli nieruchomość nie ma Księgi Wieczystej (np.: akt notarialny, wypis z rejestru gruntów, w przypadku najmu budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego - pisemną zgodę właściciela na wymianę węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne);
 3. uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej o wyrażeniu zgody na wymianę węglowego źródła ogrzewania
  na ekologiczne oraz o reprezentowaniu wspólnoty;
 4. zdjęcie obecnego źródła ogrzewania przewidzianego do wymiany.

WAŻNE!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (I budynek, II piętro, pokój 28). O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

 

UWAGA! Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

 

Do pobrania:

DOCXWniosek_o_udzielenie_dotacji.docx (105,51KB)

PDFWniosek_o_udzielenie_dotacji.pdf (358,77KB)

 

Szczegółowe warunki uzyskania dotacji, sposób jej rozliczenia oraz wysokość  określa poniższa uchwała: