• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ważne zmiany dla ochrony środowiska i inwestorów

1 (Small).jpeg

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krapkowice oraz zmiany uchwał w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji i dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy zostały przyjęte jednogłośnie. Głosowania odbyły się 18 marca podczas XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.

W pierwszym przypadku oznacza to, że Gmina będzie mogła wspierać działania na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Dokument ten stanowi plan działania zmierzający do ograniczenia wielkości emisji oraz wskazuje możliwe źródła finansowania zadań, m.in. ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, funduszy przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zakłada także podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie efektywnego gospodarowania energią, zwłaszcza w trakcie akcji informacyjnych  i edukacyjnych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje obszar geograficzny, położony
w granicach administracyjnych Gminy Krapkowice i jest spójny z dokumentami nadrzędnymi, tj. m.in. z „Programem ochrony powietrza dla strefy opolskiej”, „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Krapkowice”, „Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2013-2028”, a także z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, obowiązującymi w Gminie Krapkowice.

Przegłosowanie zmiany uchwał oznacza, że nowe, odbudowane lub rozbudowane  budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zwolnione będą z podatku od nieruchomości. Na roczną ulgę mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy na inwestycje wydali do
1 miliona złotych. Te, których budżet pochłonął od 1 do 5 milionów zwolnione zostaną z podatku na dwa lata. Na trzy lata ulgi mogą liczyć ci przedsiębiorcy, którzy wydali od 5 do 10 milionów, a na pięć lat, ci którzy zainwestowali powyżej 20 milionów złotych. By otrzymać ulgę należy, nie później niż w ciągu roku od daty zakończenia inwestycji zgłosić zamiar korzystania z niej Burmistrzowi  Krapkowic.

Z podatku od nieruchomości zwolnione są także nowe inwestycje, które niosą za sobą nowe miejsca pracy. Przedsiębiorca  może być wtedy zwolniony z podatku nawet na pięć lat. O ulgę mogą ubiegać się już ci podatnicy, którzy w wyniku nowej inwestycji utworzyli co najmniej 20 nowych miejsc pracy lub co najmniej 10 w przypadku małego przedsiębiorcy i 2 w przypadku mikroprzedsiębiorcy.  Tacy pracodawcy z podatku zwolnieni są na rok. Na pięć lat ulgi mogą liczyć ci, którzy zatrudnią 100 nowych osób lub co najmniej 50 w przypadku małego przedsiębiorcy i co najmniej 10 w przypadku mikroprzedsiębiorcy.

Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w czasie korzystania z ulgi powoduje jej wydłużenie. Zwolnienie z podatku nie może trwać jednak dłużej niż 5 lat. By otrzymać ulgę należy, nie później niż w ciągu roku od daty zakończenia inwestycji zgłosić zamiar korzystania z niej Burmistrzowi  Krapkowic. W przypadku utraty zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).