KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE KRAPKOWICKIM DO WŁAŚCICIELI I ZARZADCÓW OBIEKTÓW BUDOWALNYCH W ZAKRESIE OBOWIĄZKU BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przypominam własciecielom i zarzadcom budynków  oraz innych obiektów budowlanych o obowiązku przeprowadzania  kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznego co najmniej raz w roku :

-elementów budynku, budowli  i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczace działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

-instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

-instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami).

Kontrole okresowe powinny wykonywać - na zlecenie właściciela lub zarządcy osoby posiadające  właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanym w odpowiedniej spacjalności. Kontrolę przewodów kominowych: dymowych,spalinowych                    i wentylacyjnych mogą wykonywać  również osoby posiadające  kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych   i gazowych mogą przeprowadzać zarówno osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, jak również osoby mające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, tzn. świadectwa kwalifikacyjne wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

Do przeprowadzania takich kontroli upoważnione są więc osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i osoby posiadające kwalifikacje wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce, w tym przypadku bez znaczenia jest fakt posiadania lub nie posiadania przez nie uprawnień budowlanych.

Ocena stanu technicznego instalacji gazowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. lit.c  ustawy Prawo budowlane,  powinna obejmować  miedzy innymi sprawdzenie:

-wykonania zaleceń wynikających z poprzedniej okresowej kontroli,

-posiadania sprawnie działających urządzeń, w których są zainstalowane urządzenia grzewcze,

-wystepowania innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrozenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, w szczególnosci  należy zwrócić uwagę na szczelność tych instalacji, a zwłaszcza zaworów głownych, połączeń przy gazomierzach, połaczeń gwintowanych w piwnicach i pionach, podłączeń urządzeń z instalacją oraz zaworów odcinających.

Zgodnie z § 47 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych. Instalacją gazową jest układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami (§ 3 pkt 13 ww. rozporządzenia).

Wymagania i procedura wykonywania okresowej kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, zasilanych z sieci gazowej, są przedmiotem normy PN-M -34507:2002 instalacja gazowa. Norma ta zawiera szereg definicji związanych z instalacjami gazowymi, określa ogólny zakres kontroli okresowej w budynkach wielorodzinnych oraz kontroli poszczególnych elementów instalacji, miejsc i pomieszczeń, w których ona występuje. W przytoczonej normie podano również zasady postępowania w przypadku wykrycia nieszczelności, a także przedstawiono w załączniku propozycje formularzy protokołów z okresowej kontroli.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba  dokonująca  kontroli  ma  obowiązek  przesłać  do  nadzoru  budowlanego  kopię  protokołu kontroli. Natomiast właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Mając powyższe na względzie, wnoszę o przestrzegania przepisów wynikających z Prawa budowlanego oraz informuję, że na terenie powiatu krapkowickiego w III/IV kwartale 2016 r. będą przeprowadzane kontrole prewencyjne w zakresie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych wyposażonych w instalcje gazowe.

                                                           Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                                              w  powiecie krapkowickim

                                                                                  Józef Nossol

                                                                       Krapkowice , marzec 2016 r.