OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały Nr XXIV/273/2009 z dnia 23 września 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planów miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 w terminie do dnia 15.01.2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

[2009-12-22]