• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

O B W I E S ZC Z E N I E

BURMISTRZA KRAPKOWIC

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz zgodnie z § 20 Uchwały Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 478) informuję, że w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych przez szczury i myszy w okresie od 1 marca do 31 marca  2016 roku należy przeprowadzić deratyzację.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, budynkami użyteczności publicznej, w tym zakłady opieki zdrowotnej, opieki społecznej, szkoły, budynki administracyjne, placówki kulturalno-oświatowe oraz nieruchomości, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich na terenie Miasta i Gminy Krapkowice zobowiązani są do:

1.  dokładnego oczyszczenia terenu nieruchomości, opróżnienia śmietników i pojemników na nieczystości (odpady) przed rozpoczęciem akcji deratyzacji,

2. przestrzegania czystości w obrębie nieruchomości oraz nie wrzucania resztek pokarmowych
do pojemników na odpady w czasie trwania akcji,

3. wyłożenia trucizny na gryzonie w wyznaczonych dniach zgodnie z pouczeniem znajdującym się
na opakowaniu,

4.  zabezpieczenia miejsc wyłożenia trucizny przed dostępem dzieci, a także zwierząt, ptactwa domowego oraz umieszczenie wyraźnego ostrzeżenia – „UWAGA- TRUCIZNA”,

5.   do 15 kwietnia 2016 roku należy zebrać wyłożone resztki trucizny.

    Mając na uwadze powyższe, wszystkie w/w podmioty mają obowiązek umożliwienia upoważnionym służbom przeprowadzenie kontroli w zakresie wykonania niniejszego obwieszczenia oraz okazania dowodów potwierdzających fakt przeprowadzenia deratyzacji, np. rachunek za zakup preparatu do zwalczania gryzoni, umowę z firmą świadczącą usługi w zakresie deratyzacji.

Ponadto o przeprowadzonej akcji, rodzaju zastosowanych środków oraz wykonawcy deratyzacji należy powiadomić pisemnie Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Nie przestrzeganie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub nie zastosowanie się do wskazań i nakazów przez organy właściwe, w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny albo karze nagany zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.).

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji sprawować będzie Straż Miejska w Krapkowicach oraz  Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez: zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.krapkowice.pl, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17 i 21 oraz ogłoszenie w prasie lokalnej i rozplakatowanie.

 

                                                                                                                          Burmistrz Krapkowic

                                                                                                                             Andrzej Kasiura

 

 

 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).