Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Steblów

13 lutego o godzinie 18:30 w świetlicy OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Steblów. Walne Zebranie otworzył Wiceprezes-naczelnik - Piotr Gregarek, który na wstępie przywitał zaproszonych gości oraz druhny i druhów OSP. Kolejnym punktem był wybór przewodniczącego walnego zebrania, na którego wybrano druha Jerzego Jarosz, następnie przedstawiono porządek walnego zebrania, który został przyjęty. Dokonano wyboru protokolanta, którym został - Patryk Fleiszer. Następnym punktem był wybór i zatwierdzenie komisji mandatowej. Następnie Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP Andrzej Kasiura i naczelnik Piotr Gregarek wręczyli odznaczenia „Za Wysługę Lat” oraz Złote, Srebrne i Brązowe odznaki „Młodzieżowej Drużyn Pożarniczych”, po odznaczeniach naczelnik Piotr Gregarek i sekretarz Damian Górski wręczyli podziękowania dla osób wspierających OSP Steblów. Komisja mandatowa stwierdziła, że na 48 osób uprawnionych do głosowania obecnych jest 27 osób co stanowi 56,3% i jednocześnie komisja stwierdziła, że walne zebranie OSP Steblów jest władne do podejmowania uchwał. Kolejnym punktem była propozycja przewodniczącego w sprawie powołania  prezydium walnego zebrania, do którego weszły następujące osoby: Burmistrz Krapkowic – Andrzej Kasiura, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Józef Brzozowski i Sołtys Steblowa – Paweł Mazurek, osoby te zatwierdzono, skład prezydium liczył 6 osób. Następnie dokonano wyboru komisji wyborczej, komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej. Kolejnym punktem było przedstawienie sprawozdań, w tym: sprawozdania z działalności OSP, który przedstawił w formie multimedialnej sekretarz Damian Górski, prezentacja multimedialna z działalności OSP za lata 2011 – 2015, którą przedstawił – Jerzy Jarosz,  sprawozdania finansowego – skarbnik Piotr Mehlich, sprawozdanie komisji rewizyjnej – przedstawił przewodniczący Józef Śleziak, w którym na koniec wnioskowano o udzielenie absolutorium zarządowi za 2015 rok, plan działalności na 2016 rok odczytał naczelnik – Piotr Gregarek a plan finansowy na 2016 rok odczytał skarbnik – Piotr Mehlich. Po dyskusji na temat przedstawionych sprawozdań, przystąpiono do głosowania, absolutorium zarządowi za 2015 rok zostało udzielone jednogłośnie. Następnym punktem były wybory, walne zebranie ustaliło w sposób jawny, że przyszły zarząd będzie liczyć 7 osób, do przyszłego zarządu zgłoszono 10 kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, zaproponowano aby wybory odbyły się w sposób tajny, następnie przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłosił, że wszystkie wydane karty do głosowania do zarządu były ważne, następnie dokonano wyboru komisji rewizyjnej do której zgłoszono 4 osoby, wybory odbyły się w sposób jawny. Po wyborach, przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę, celem ukonstytuowania się zarządu i komisji rewizyjnej, po ukonstytuowaniu się ogłoszono skład zarządu: prezes – Damian Górski, Wiceprezes-naczelnik – Piotr Gregarek, Wiceprezes – Henryk Heniczek, Zastępca naczelnika – Mariusz Polok, Skarbnik – Piotr Mehlich, Sekretarz – Jerzy Jarosz, Gospodarz – Adrian Schneider oraz skład komisji rewizyjnej: Przewodniczący – Józef Śleziak, Sekretarz – Rafał Fleiszer, Członek –  Robert Kittel. Po tych wyborach wybrano 2 osoby do przyszłego zarządu: Damian Górski, Jerzy Jarosz, następnie podano kandydatury delegatów na Zjazd Miejsko-Gminny ZOSP RP, przedstawiono 6 osób, w wyniku wyborów jawnych wybrano 4 osoby: Andrzeja Kasiura, Mariusza Polok, Piotra Gregarek i Henryka Heniczek. Następnie walne zebranie przyjęło plan działalności oraz plan finansowy na 2016 rok. W wolnych wnioskach zaproponowano aby druhowi Ditrowi Drzymota za wieloletnie zaangażowanie oraz działalność na rzecz OSP Steblów nadać tytuł Prezesa Honorowego, wniosek poddano pod głosowanie, wniosek ten przyjęto jednogłośnie. Następnie przewodniczący walnego zebrania poprosił przewodniczących komisji o odczytanie protokołów oraz uchwał, po przedstawieniu protokoły i uchwały zostały przyjęte przez walne zebranie. Następnie przewodniczący walnego zebrania poprosił nowo wybranego prezesa druha Damiana Górskiego o zabranie głosu, nowo wybrany prezes podziękował za wybór oraz za zaufanie i zamknął obrady walnego zebrania. Po zakończeniu walnego zebrania uczestników zaproszono na poczęstunek, w tym na pieczonego „prosiaka”, który przygotował Pan Jerzy Waligóra.

                                                                                                                        Informację sporządził:

                                                                                                                         Zarząd OSP Steblów

20160213_211455 (Small).jpeg20160213_185747 (Small).jpeg