ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Krapkowice, 05.03.2009r.
 
ZAWIADOMIENIE
           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,
że na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy, Osiedle XXX-lecia 23, 47-303 Krapkowice, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zadaszeniu tarasu oraz dobudowie windy zewnętrznej do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego na działce nr 97 k.m. 10 na Osiedlu XXX-lecia 23.
 
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.
 
Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.