KOMUNIKAT BURMISTRZA KRAPKOWIC

K O M U N I K A T
Burmistrza    Krapkowic
 
Zgodnie z § 24 Uchwały Nr IX/77/2007 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  17 września 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 17 września 2007 roku Nr 79, poz. 2386
 
p r z y p o m i n a m          
                                                                                          
o powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta i gminy Krapkowice,  która powinna być przeprowadzona w dniach:
 
od dnia 26 lutego do 9 marca 2009 roku
 
Właściciele, użytkownicy, zarządcy, użytkownicy wieczyści, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na terenie miasta i gminy mogą:
·          zlecić pisemnie przeprowadzenie akcji odszczurzania firmom specjalistycznym lub,
·         dokonać odszczurzania we własnym zakresie zakupując truciznę na gryzonie w sklepach chemicznych.
 
W okresie trwania akcji odszczurzania nakazuje się właścicielom, zarządcom i użytkownikom:
1)     dokładne oczyszczenie terenu nieruchomości, opróżnienie śmietników i pojemników  na nieczystości (odpady ) przed rozpoczęciem akcji odszczurzania,
2)      przestrzegania czystości w obrębie nieruchomości oraz nie wrzucania resztek pokarmowych do pojemników na odpady w czasie trwania akcji,
3)     wyłożenie trucizny na gryzonie w wyznaczonych dniach,
4)     zabezpieczenie miejsc wyłożenia trucizny przed dostępem dzieci, a także zwierząt  i ptactwa domowego.
 
Nie zastosowanie się do niniejszych postanowień podlega odpowiedzialności przewidzianej w kodeksie wykroczeń.
 
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji sprawować będzie: Państwowy Powiatowy   Inspektor Sanitarny w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka 30.
                                                                                                               
                                                                                                                         Burmistrz
 
                                                                                                                 mgr Piotr Solloch