• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o XIV Sesji Rady Miejskiej

XIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach
zwołana na dzień 25 luty 2016 r. (czwartek) o godz. 14:00
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

z porządkiem obrad:
1. Otwarcie XIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym od 30.12.2015 r do 25.02.2016 r.
3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt.14 porządku obrad.
4. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. Gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
5. Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.
6. Przyjęcie Programu działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2016 rok.
7. Informacja na temat realizacji programów gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii, Wspierania Rodziny.
8. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. (projekt uchwały nr 1 z dnia 25.01.2016 r. ).
9. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. (projekt uchwały nr 2 z dnia 25.01.2016 r.).
10. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (projekt uchwały nr 3 z dnia 25.01.2016 r.)
11. Zatwierdzenie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Krapkowice na lata 2016 – 2025 (projekt uchwały nr 4 z dnia 25.01.2016 r.).
12. Zatwierdzenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 (projekt uchwały nr 5 z dnia 25.01.2016 r.).
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zgłoszenia Sołectwa Steblów do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim (projekt uchwały nr 6 z dnia 28.01.2016 r.),
b) zmiany uchwały nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej z 18.06.2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały nr 7 z dnia 26.01.2016 r.),
c) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (projekt uchwały nr 8 z dnia 26.01.2016 r.),
d) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016 „ (projekt uchwały nr 9 z dnia 26.01.2016 r.),
e) określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne (projekt uchwały nr 10 z dnia 10.02.2016 r.),
f) wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowice (projekt uchwały nr 11 z dnia 31.12.2015 r.),
g) przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach” (projekt uchwały nr 12 z dnia 11.02.2016 r.),
h) przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2016 (projekt uchwały nr 13 z dnia 08.02.2016 r.),
i) zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok (projekt uchwały nr 14 z dnia 09.02.2016 r.),
j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały nr 15 z dnia 09.02.2016 r.),
k) wyrażenia woli zawarcia umowy o doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały nr 16 z dnia 09.02.2016 r.),
l) zmiany uchwały nr VI/80/2011 Rady Miejskiej z dnia 15.06.2011 r. w sprawie wysokości i zasad dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice (projekt uchwały nr 17 z dnia 09.02.2016 r.),
m) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce (projekt uchwały nr 18 z dnia 09.02.2016 r.),
n) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Limanowskiego w Krapkowicach (projekt uchwały nr 19 z dnia 09.02.2016 r.),
o) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice (projekt uchwały nr 20 z dnia 11.02.2016 r.).
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
15. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
16. Zakończenie XIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.


Przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji :
1) 22.02.2016 r. godz. 1400 – w Krapkowickiej Pływalni „Delfin” ul. Wrzosów- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Kalendarz imprez sportowych Gminy Krapkowice na 2016 rok; Plany inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych na 2016 rok; Sprawozdanie z działalności Krapkowickiej Pływalni „Delfin”; Sprawozdanie z działalności Kulturalnej Gminy Krapkowice za 2015 rok );
2) 23.02.2016 r. godz.14oo- w Ochotniczej Straży Pożarnej w Steblowie, ul. Szkolna 4- Komisja Spraw Społecznych (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Informacja bieżąca z działalności OPS,WTZ,ŚDS oraz z działalności Straży Miejskiej i krapkowickich dzielnicowych);Informacja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych w 2015 roku; Informacja z działalności Klubu AA w Krapkowicach);
3) 24.02.2016 r.godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro- Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi : Omówienie sprawy związanej ze sprzedażą budynku przy ulicy Opolskiej w Krapkowicach).

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).