OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA KRAPKOWIC
 
Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 – ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz na podstawie § 7 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) informuję, że właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby azbestowe będący osobą fizyczną ma obowiązek przedłożenia Burmistrzowi informacji o posiadanych wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
Natomiast przedsiębiorcy zgodnie z art. 162 ust. 2 i 3 w/w ustawy składają szczegółowe informacje o posiadanych elementach azbestowych – Marszałkowi Województwa. W/w informacje należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia.
 
Szczegółowych informacji dotyczących gospodarowaniem azbestem udziela Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach – Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (tel. 077/44 66 805).
 
                                                                                                                             Burmistrz Krapkowic
                                                                                                                                mgr Piotr Solloch