Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice  w 2016 roku w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 6. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 10. turystyka i krajoznawstwo;
 11. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 12. organizacji i promocji wolontariatu.

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie w danym zakresie.

Kandydatów na członków komisji konkursowych można zgłaszać w formie pisemnej, na dołączonym do ogłoszenia o naborze formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 15 lutego 2016 r. do godz. 17:00 r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,  ul. 3  Maja 17, pok. nr 28, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3  Maja 17.

 Do pobrania:
PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf (37,50KB)
PDFZarządzenie Nr 334.2016.pdf (325,65KB)