OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC:

O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Na podstawie art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150),
 
informuję
 
o podjęciu decyzji zmieniającej decyzję Nr GGR-7624-7/08 z dnia 15 lipca 2008 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej i elektroenergetycznej w miejscowościach Kórnica i Nowy Dwór.
 
            Decyzja została wydana na wniosek Pana Tadeusza Komar z Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego „AXA-2” s.c. z Gliwic, pełnomocnika Gminy Krapkowice 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.
 
            Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach prowadzonych przez Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 21, pok. 37.
 
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.krapkowice.pl i wywieszenie            na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 i 21.
 
 
 
                                                                                                              Burmistrz Krapkowic
                                                                                                                 mgr Piotr Solloch