OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Żużela.
 
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XIV/207/2004 z dnia 16.06.2004r.  zawiadamiam o wyłożeniu do    publicznego    wglądu    projektu w/w miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.01.2009r. do 18.02.2009r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul.3 Maja 17, (II budynek, pokój nr 35) w godz. od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.02.2009r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach o godz. 1000 w sali nr 25. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi   należy   składać   na   piśmie   do   Burmistrza z podaniem  imienia   i   nazwiska   lub   nazwy   jednostki organizacyjnej   i   adresu,   oznaczenia   nieruchomości,   której   uwaga   dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2009r.
 
 
Burmistrz Krapkowic
mgr Piotr Solloch
 
 
 
Komunikat Burmistrza Krapkowic
o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela.
 
 
Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r nr 62 poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008r. nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie, prognoza skutków oddziaływania ustaleń w/w projektu planu na środowisko, będzie  wyłożona w dniach od 21.01.2009r. do dnia 18.02.2009r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul.3 Maja 17 (II budynek, pokój nr 35) w godz. od 800 do 1500.
W ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko do w/w projektu planu zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na piśmie na w/w adres, w zakresie ochrony środowiska dot. obszaru objętego granicami w/w planu, w okresie jego wyłożenia.
 
Burmistrz Krapkowic
mgr Piotr Solloch