• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Burmistrz Krapkowic ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

     Na podstawie art. 38 i 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst w Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 tekst jednolity ze zmianami) oraz § 3 pkt. 1, § 25-29 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 tekst jednolity) Burmistrz Krapkowic

 

ogłasza  rokowania na sprzedaż

nieruchomości zabudowanej  budynkiem w stanie surowym otwartym, podpiwniczonym  o powierzchni użytkowej 899,22 m2   i budynkiem gospodarczym w stanie surowym  otwartym o powierzchni użytkowej  191,68 m2  położonej w Kórnicy przy ul. XXX lecia 20-22, oznaczonej nr  działki 1355/1 z mapy 6 o powierzchni 0,3403 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej OP1S/00051096/9, stanowiącej własność Gminy Krapkowice, wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

 

Cena wywoławcza wynosi  130.000,00 zł

Na zbycie powyższej nieruchomości przeprowadzono 2 przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym:

 

- I przetarg ustny nieograniczony      25 września 2015 roku,

- II przetarg ustny nieograniczony     18 grudnia 2015 roku.

 

rokowania odbędą się w dniu 4 marca 2016 roku o godz. 900 w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy  ul. 3 Maja  21 II budynek - II piętro.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej w dniu 29 lutego 2016 roku do godz. 1700 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i sposób jej zapłaty – gotówka czy raty (art. 70 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
 5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

Warunki rokowań: 

 1. wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy na konto Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach,
 2. termin wpłaty zaliczki w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 13.000,00 zł najpóźniej w dniu 29 lutego 2016 roku, Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na wskazane konto. 

 

 1. wpłacona zaliczka :
 1. zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w przypadku wyłonienia nabywcy,
 2. zostanie niezwłocznie zwrócona w przypadku, jeżeli nabywca nie zostanie wyłoniony,
 3. przepada na rzecz zbywcy w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej.
 1. koszty przeniesienia prawa własności ponosi w całości nabywca,

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach - II budynek, II piętro, pok. 35, tel. 077/ 44 66 870, 077/ 44 66 897.

 

 

                                                                        Burmistrz Krapkowic

                                                                           Andrzej Kasiura

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).