• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016”.

 

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016” stanowiący akt prawa miejscowego.

Cel konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016”.

Termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: 25 stycznia 2016 r.

Termin zakończenia konsultacji: 08 lutego 2016 r. do godz. 17:00.

Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 25 stycznia 2016r. do 08 lutego 2016r. do godz. 17:00.

Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza
rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 805, 77 44 66 864.

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II budynek, II piętro, pokój 37).


 Załączniki:

PDFZarządzenie 324-2016.pdf

DOCZałącznik Nr 1 Program opieki nad zwierzętami.doc

DOCZałącznik Nr 2 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.doc

DOCZałącznik Nr 3 FORMULARZ KONSULTACJI.doc

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych:

PDFsprawozdanie z konsultacji.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).