• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krapkowice w 2016 r.

            Burmistrz Krapkowic informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VII konkursowy nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. W ramach tego konkursu Gmina Krapkowice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

      W związku z powyższym zachęcam osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, rolników oraz małych i średnich przedsiębiorców, wyrażających chęć skorzystania  z dofinansowania do składania wniosków o udzielenie dotacji wraz z wymienionymi niżej załącznikami:

 1. Oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością – DOCXZał nr 1 - Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością.docx i  (w przypadku współwłasności nieruchomości)
 2. Oświadczeniem właściciela o wyrażeniu zgody na realizację zadania – 
 3. Zgodą na przetwarzanie danych osobowych – DOCZał nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc
 4. Informacją o wyrobach zawierających azbest – DOCZał nr 5 - Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc
 5. Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – DOCZał nr 6 - Ocena stanu i możliiwości bezp użytkowania azbestu.doc
 6. Oświadczeniem o wywiązywaniu się z zobowiązań publicznoprawnych w stosunku do WFOŚiGW oraz NFOŚiGW –
 7. Oświadczeniem (wraz z kopią zgłoszenia potwierdzoną przez Wydział Budownictwa
 8. i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach) o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych związanych z demontażem pokrycia dachowego lub elewacji –
 9. Formularzem informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (nie dotyczy to osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, jak również przypadków, gdy obiekt nie służy prowadzonej działalności gospodarczej) wraz z oświadczeniem o uzyskaniu pomocy de minimis DOCZał nr 9 - Oświadczenie o pomocy de minimis.doc
 10. Formularzem informacji przedstawionych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się
 11. o pomoc de minimis (nie dotyczy to osób fizycznych nie prowadzących działalności rolniczej, jak również przypadków, gdy obiekt nie służy prowadzonej działalności rolniczej) wraz z oświadczeniem o uzyskaniu pomocy de minimis DOCZał nr 9 - Oświadczenie o pomocy de minimis.doc

Przedmiotowy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (II budynek, II piętro, pokój 37) w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2016 r. 

Jednocześnie informuję, że w przypadku zakwalifikowania wniosku uzyskać można dotację stanowiącą 85% kosztów demontażu lub usunięcia wcześniej zdemontowanych płyt azbestowych z dachu/elewacji oraz transportu  i unieszkodliwienia.

Realizacja przedmiotowego zadania nastąpi w okresie lipiec-wrzesień 2016r. Gorąco zachęcam do skorzystania z tej formy dofinansowania.

Szczegółowe informacje oraz ewentualną pomoc przy wypełnianiu druków można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 21
w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 37) lub pod nr tel. 77 44 66 805, 77 44 66 864.

W PORZYPADKU DUŻEJ ILOŚCI WNIOSKÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ STOPIEŃ PILNOŚCI USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).