• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o XIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach

XIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach
30.12. 2015 r. (środa) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7


z porządkiem obrad:

1.Otwarcie XIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym od 05.11.2015 r do 30.12.2015 r.
3.Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 10
porządku obrad.
4.Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej- (projekty uchwał nr 1 i nr 2 z dnia 10.11.2015 r).
5.Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach z działalności kontrolnej w roku 2015- (projekt uchwały nr 3 z dnia 15.12.2015 r).
6.Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok (projekt uchwały nr 4 z dnia 15.12.2015 r).
7. Zatwierdzenie Planów Pracy: Rady Miejskiej; Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Gospodarki i Finansów.
8.Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- oświatowych do Akcji „Zima 2016”.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok- (projekt uchwały nr 5 z dnia 16.12.2015 r),
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej- (projekt uchwały nr 6 z dnia 16.12.2015 r),
c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom (projekt uchwały nr 7 z dnia 8.12.2015 r),
d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt uchwały nr 8 z dnia 24.11.2015r),
e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały nr 9 z dnia 3.12.2015 r),
f) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Krapkowice (projekt uchwały nr 10 z dnia 8.12.2015r),
g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz
najemcy (projekt uchwały nr 11 z dnia 8.12.2015r),
h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały nr 12 z dnia 8.12.2015 r),
i) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały nr 13 z dnia 14.12.2015r),
j) zmiany uchwały nr XXIII/388/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r.w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały nr 14 z dnia 10.12.2015 r),
k) określenia kryteriów naboru dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów (projekt uchwały 15 z dnia 16.12. 2015 r),
l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła autostradowego w Dąbrówce Górnej (projekt uchwały nr 16 z dnia 15.12.2015 r)
m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach (projekt uchwały nr 17 z dnia 15.12.2015 r),
n) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice (projekt uchwały nr 18 z dnia 15.12.2015 r),
o) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej w Rogowie Opolskim (projekt uchwały nr 19 z dnia 16.12.2015 r),
p) zaliczenia do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały nr 20 z dnia 16.12. 2015 r).
10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz
w okresie międzysesyjnym.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Zakończenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.
Przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji :
1) 28.12.2015r. godz. 1400 -w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek Komisja Edukacji, Kultury i Sportu ( oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: przygotowania instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- oświatowych do Akcji ZIMA 2016);
2) 29.12.2015r.godz.12oo- w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- Komisja Spraw Społecznych ( oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: informacja bieżąca z działalności OPS,WTZ,ŚDS), informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich dzielnicowych);
3) 29.12.2015r.godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi : informacja dotycząca inwestycji realizowanych przez Gminę Krapkowice).

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).