• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o projekcie budżetu Gminy Krapkowice na rok 2016

Projekt budżetu na 2016 rok

W projekcie budżetu na 2016 rok ujmuje się dochody w wysokości 65.980.000 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 61.480.000 zł. Źródłem zaplanowanych dochodów są:

 • dochody podatkowe i z opłat lokalnych – 16.701.771 zł (25,3 % dochodów ogółem);
 • udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych – 16.356.494 zł (24,8 % dochodów ogółem);
 • subwencja oświatowa – 15.467.839 zł (23,4 % dochodów ogółem);
 • dotacje celowe, głównie z budżetu państwa – 6.871.341 zł (10,4 % dochodów ogółem);
 • dochody majątkowe – 4.500.000 zł (6,8 % dochodów ogółem).

Wydatki zaplanowano w wysokości 70.355.008 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 61.180.000 zł. Głównymi kierunkami wydatków są:

 • oświata i wychowanie – 25.864.420 zł (36,8 % ogółem wydatków);
 • pomoc społeczna – 12.435.750 zł (17,7 % ogółem wydatków);
 • gospodarka komunalna – 9.042.400 zł (12,9 % ogółem wydatków). Mieszczą się tutaj wydatki na gospodarkę odpadami (2.701.000 zł), wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego Wodociągi i Kanalizacje (2.316.000 zł), oświetlenie ulic, placów i dróg (1.411.000 zł), oczyszczanie miast i wsi, w tym zabezpieczenie zimowe dróg i chodników oraz sprzątanie miasta (1.140.000 zł), utrzymanie terenów zielonych (650.000 zł), utrzymanie, naprawa i remonty infrastruktury komunalnej (724.400 zł);
 • administracja publiczna – 8.036.098 zł (11.4 % ogółem wydatków). Wydatki obejmują utrzymanie urzędu, diety radnych i sołtysów, utrzymanie biura rady miejskiej, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i wydziału spraw obywatelskich stanowiące wydatki urzędu wojewódzkiego;
 • kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i turystyka – 4.593.340 zł (6,5 % ogółem wydatków). Wydatki obejmują utrzymanie obiektów sportowych, zadania upowszechniające sport, w tym dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń, dotacje na utrzymanie domu kultury w Krapkowicach i utrzymanie biblioteki publicznej;
 • drogi publiczne gminne – 5.234.000 zł (7,4 % ogółem wydatków).

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 4.375.008 zł, który zostanie pokryty z wyemitowanych obligacji komunalnych. W 2016 roku Gmina spłaci 3.324.992 zł kredytów, zaciągniętych w latach poprzednich. Planuj się, że w roku 2016 Gmina wyemituje obligacje w łącznej kwocie 7,5 mln zł. Poza deficytem, obligacje pokryłyby częściowo wydatki majątkowe, które zaplanowano w łącznej wysokości 9.175.008 zł. Ważniejszymi pozycjami wydatków majątkowych są:

 • Przebudowa ulicy Limanowskiego wraz z remontem ulicy Konopnickiej w Krapkowickiej w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych, tzw. Schetynówki. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.700.000 zł, a dofinansowanie stanowi 50 %;
 • udziały dla spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacje – 2.316.000 zł;
 • przebudowy dróg i opracowanie dokumentacji drogowych – 1.300.000 zł;
 • kontynuacja rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach – 499.484 zł. Zadanie dotowane z budżetu państwa;
 • rozpoczęcie budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Sportowych nr 1 oraz przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach – łącznie 400.000 zł;
 • wykupy działek – 300.000 zł;
 • rozbudowa oświetlenia ulic – 300.000 zł;
 • kontynuacja zagospodarowania terenów rekreacyjno – sportowych przy ulicy Wrzosów, za krytą pływalnią DELFIN w Krapkowicach – 246.000 zł;
 • budżet obywatelski – 200.000 zł.

W 2016 roku planuje się również rozpocząć rozbudowę monitoringu miasta. Na ten cel zarezerwowano środki w wysokości 50.000 zł. W wieloletniej prognozie finansowej zapisano budowę i wyposażenie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 700.000 zł, po 350.000 zł w 2016 i 2017 roku. Modernizacja oświetlenia ulicznego planowana jest od 2016 roku. Całość prac może pochłonąć nieco ponad 1 mln. zł w okresie do 2019 roku.

Złożony projekt budżetu czeka na zaopiniowanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu oraz uchwalenie przez radnych na sesji w dniu 30 grudnia 2015 roku.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).