Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”

 

Przedmiot konsultacji:                                                                               
Projekt ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”.

Cel konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”.

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 06 listopad 2015 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 20 listopad 2015 r. do godz.14:00.

 

Forma konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 06 listopada 2015 r. do 20 listopada 2015 r. do godz.14:00.

Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

 

Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice.

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 806.

Projekt ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

Pliki do pobrania:

PDFzarządzenie 254-2015 .pdf (2,46MB)

PDFzałącznik nr 1 - projekt PGN.pdf (2,45MB)

PDFzałącznik nr 2 - ogłoszenie PGN.pdf (69,52KB)

PDFzałącznik nr 3 - formularz-konsultacji PGN.pdf (61,68KB)

 

Wyniki z przebiegu konsultacji społecznych:

PDFsprawozdanie z przebiegu konsultacji-1.pdf (366,40KB)