• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o XI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach

W dniu 05 listopada 2015r. (czwartek) o godz. 1400

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

odbędzie się XI Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

z porządkiem obrad:

 1.  Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad.

 2.  Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym

      - od 11.09.2015r.

 3.  Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad-  

      odpowiedzi w pkt.8 porządku  obrad.

 4. Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2016 rok .

     a) projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia wysokości stawek podatku

         od nieruchomości i zwolnień od tego podatku (projekt uchwały z dnia  5.X.2015r.)

     b) projekt uchwały nr 2 w sprawie określenia wysokości  podatku od środków

         transportowych (projekt uchwały z dnia 14.X.2015 r.)

     c) projekt uchwały nr 3 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji

         i deklaracji podatkowych (projekt uchwały z dnia 13.X.2015r.)

     d) projekt uchwały nr 4 w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze

         inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (projekt

          uchwały z dnia 13.X.2015r.)

     e) projekt uchwały nr 5 w sprawie opłaty targowej (projekt uchwały z dnia 16.X.2015 r.)

 5. Informacja nt. przygotowania Gminy Krapkowice do Akcji Zima 2015/2016.

 6. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi

     podmiotami na 2016 rok

     f) projekt uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy

        Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

        prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok(projekt uchwały

        z dnia 22.X.2015 r.)  

 7. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.

     g) projekt uchwały nr 7  w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Miejskiej

         w Krapkowicach z dnia 30.12.2014r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji

         Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2015 rok (projekt uchwały z dnia

          21.X.2015 r.)

     h) projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

         (projekt uchwały z dnia 22.X.2015 r.)

 

     i) projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

        (projekt uchwały z dnia 22.X.2015r.)

     j) projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

        niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospo-

        darowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały z dnia 22.X.2015 r.)

    k) projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy

        zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt uchwały z dnia 22.X.2015r.)

     l) projekt uchwały nr 12 w sprawie uchylenia Uchwały nr XI/151/1999 r. Rady Miejskiej

        w Krapkowicach z dnia 29.XI.1999r.w sprawie sprzedaży użytkowania wieczystego

        (projekt uchwały z dnia 22.X.2015r.)

   m) projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

        niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodaro-

        wania nieruchomości przyległej (projekt uchwały z dnia 22.X.2015r.)

    n) projekt uchwały nr 14  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

        dotychczasowemu dzierżawcy (projekt uchwały z dnia 20.X.2015r.)

    o) projekt uchwały nr 15 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia  międzygmin-

        nego pomiędzy Gminą Kędzierzyn- Koźle, a Gminą Krapkowice (projekt  uchwały

         z dnia 21.X.2015 r.)

    p) projekt uchwały nr 16 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

        (projekt uchwały z dnia 22.X.2015r.)

        oraz w okresie międzysesyjnym.

 9. Wolne wnioski i zapytania.

10.Zakończenie XI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.


Przed Sesją Rady odbędą się posiedzenia komisji  :

1) 03.11.2015r.(wtorek) godz. 1400w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach, ul.Kwiatowa 7- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu (oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: realizację   programu dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, organizację dowozów  uczniów do szkół i przedszkoli z terenu gminy, realizację procesu dydaktycznego i wychowawczego, w tym organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach);

2) 04.11.2015r.(środa)- Komisja Spraw Społecznych oraz Komisja Gospodarki i Finansów w Urzędzie Miasta  Gminy w Krapkowicach:

  • O godz.13oo-  Komisja Spraw Społecznych omówi zagadnienie zw. z podstawową opieką zdrowotną, bieżącą działalnością WTZ,OPS i ŚDS oraz zagadnienie nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc grzebalnych
  • O godz.1430  -  rozpocznie się Komisja Gospodarki i Finansów, na której wraz z Komisją Spraw Społecznych zostaną omówione wspólnie dla obu komisji tematy: Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 rok, omówienie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2016 rok, przygotowanie do Akcji Zima 2015/2016,Lokalizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie MIG Krapkowice.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).