OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                                                               

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490)

 

BURMISTRZ  KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na:

 

sprzedaż nieruchomości składającej się z działki 18/1 z mapy 16 o powierzchni 0,1896 ha zabudowanej dwupiętrowym budynkiem hotelowo-sanitarnym (były hotel sportowy z szatniami KS „UNIA” Krapkowice) częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 681,03 m², położonej w Krapkowicach przy ul. Sportowej, zapisanej w Księdze Wieczystej nr OP1S/00034091/9, wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

Dla terenu Krapkowic, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyżej wymieniona nieruchomość znajduje się na pograniczu dwóch funkcji oznaczonych symbolami ZB/MN, który oznacza tereny zabudowane do dalszego zachowania, tereny zabudowy o przewadze funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności oraz PZB/US jako tereny przeznaczone pod zabudowę usług sportu, rekreacji i turystyki.

 

Cena wywoławcza -  304.680,00 zł  

 

Przetarg odbędzie się dnia 23 października 2015 roku (piątek) o godz. 900  w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro).

 

      W a d i u m  w wys. 10 % ceny wywoławczej tj. 30.468,00 zł należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 19 października 2015 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. 

 

Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia.

Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 21, II piętro, pok. 35, telefon  077/44 66 806, 44 66 870, 44 66 895.

 

Burmistrz Krapkowic

     Andrzej Kasiura