• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ  KRAPKOWIC

 

              Na podstawie art. 38   i art.  40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014 r. poz. 518  ze zmianami) oraz  § 3 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 roku  w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

                             

ogłasza I przetarg  ustny ograniczony na:

 

  1. sprzedaż działki Nr 100/3 z mapy 13 o pow.  0,0045 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Piastowskiej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00062058/1. Nieruchomość w Dziale III KW obciążona jest służebnością przewodów wysokiego napięcia, służebnością gruntową korzystania z torów kolejowych przez działkę nr 30/2 z mapy 3 poprzez korzystanie z urządzeń poprzez, które  przesyłana  jest energia cieplna, elektryczna, woda lub ścieki oraz korzystania  z torów kolejowych i innych urządzeń oraz roszczeniem o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży na warunkach określonych w akcie not. z 26.08.2011 r. rep A 4806/2011 przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczy działki 30/17 z mapy 3 obręb Krapkowice. Brak innych obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu zagospodarowania  i warunków zabudowy może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Działka przeznaczona jest na powiększenie działek przyległych;

Cena wywoławcza -  3.600,00 zł 
 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT  w wysokości 23%.

 

  1. sprzedaż działki Nr 66/2 z mapy 13 o pow.  0,0150 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Piastowskiej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00030597/8. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu zagospodarowania  i warunków zabudowy może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Działka przeznaczona jest na powiększenie działek przyległych;

 

Cena wywoławcza -  12.000,00 zł 
 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT  w wysokości 23%.

 

  1. sprzedaż działki Nr 68/2 z mapy 13 o pow.  0,0140 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Piastowskiej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00030597/8. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu zagospodarowania  i warunków zabudowy może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Działka przeznaczona jest na powiększenie działek przyległych;

 

Cena wywoławcza -  11.200,00 zł 
 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT  w wysokości 23%.

 

Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek sąsiednich o nr 70 z karty mapy 13, nr 69 z karty mapy 13, 67/7 z karty mapy 13, nr 68/3 z karty mapy 13 i nr 66/1 z karty mapy 13 obręb Krapkowice

 

     

Przetarg  odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice ul. 3 Maja 21 ( II budynek, II piętro, mała sala ) w dniu  30 października 2015 roku  (piątek) o godz. 900.


W przetargu mogą brać udział osoby, do których przetarg został ograniczony i które to do dnia 23 października 2015 roku  (piątek) o godz. 1400 złożą bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 – pokój 35 pisemne zgłoszenie udziału w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na  konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez  Bank Spółdzielczy Krapkowice  w terminie do dnia  26 października 2015 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. 

 

Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu.

Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice ul. 3 Maja 21 – pokój 35, telefon  77/  44 66 870,  77/ 44 66 897. 

 

 

 

                                                          Burmistrz Krapkowic

 

                                                              Andrzej Kasiura    

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).