OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI

    Biszkopt.jpeg

     Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania (…):

 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.
 2. W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym zwierzęcia (psa), przebywającego na zewnątrz budynku, należy w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości umieścić tablicę informacyjną, że jest zwierzę.
 3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego, a w szczególności na klatkach schodowych, chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Nieczystości te umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi woreczkach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów lub w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich gromadzenia. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników.
 4. Padłe zwierzęta domowe należy przekazywać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie.
 5. Utrzymujący ssaki, gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć te pomieszczenia przed wydostaniem się z nich zwierząt.

do pobrania:DOCXSprzątaj po swoim psie.docx (197,66KB)

Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do:

 1. poddawania psa obowiązkowym szczepieniom przeciw wściekliźnie;
 2. wyprowadzania psa na smyczy, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kagańcu;
 3. zwalnianie psa ze smyczy jedynie w miejscach odosobnionych, nie uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Nie dotyczy to psów ras uznawanych za agresywne;
 4. w przypadku pozostawiania psa bez chwilowej opieki oraz w środkach komunikacji zbiorowej, pies powinien posiadać kaganiec;
 5. zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

Zabrania się:

 1. pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę;
 2. wprowadzania zwierząt na teren placów gier i zabaw dla dzieci, piaskownic, na obiekty sportowe oraz na targowiska. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników;
 3. wprowadzania psów oraz innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych i gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości, placówki bądź obiektu, za wyjątkiem obiektów przeznaczonych dla zwierząt jak lecznice, wystawy itp. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.

Utrzymujący zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Rejestracja zwierząt

W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne psy oraz zmniejszeniu ich bezdomności zobowiązuje się właścicieli psów do ich rejestracji w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach w terminie 30 dni od daty nabycia oraz wyrejestrowania zwierzęcia w terminie 14 dni od jego sprzedaży, zaginięcia lub śmierci.

do pobrania:

DOCWniosek Rejestracja Psa.doc (28,00KB)

DOCOświadczenie o nie posiadaniu psa.doc (26,00KB)

DOCWniosek o wydanie zagubionego identfikatora.doc (24,50KB)