OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

Albin.jpeg

      Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Rada gminy wypełniając ww. obowiązek, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.   

,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2023" określa Uchwała Nr XLIII/523/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2022 roku.