X Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - informacja

Transmisja dostępna od godziny 14:00
banner_sesja w krapkowicach.jpeg   

 X  Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

11.09. 2015 r. (piątek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka
7

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie X Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od  18.06.2015r. do 11 .09.2015r.
 3. Wnioski, zapytania i interpelacje  radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 11 porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych  Gminy Krapkowice za I półrocze 2015 rok.
 5. Informacja z realizacji wniosków  zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2015 roku.
 6. Informacja nt. funkcjonowania oświaty w Gminie Krapkowice w roku szkolnym 2014/2015 z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz osiągnięć szkół.
 7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice w I półroczu 2015 r.
 8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2015.
 9. Informacja nt. realizacji programu  budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączeń przez mieszkańców gminy Krapkowice.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty (projekt z dnia 09.06.2015 r.)
 2. Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 22.06.2015 r.)
 3. Projekt uchwały nr 3 w sprawie  wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice (projekt z dnia 19.06.2015 r.)
 4. Projekt uchwały nr 4 w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  (projekt z dnia 25.06.2015 r.)
 5. Projekt uchwały nr 5 w sprawie zamiany nieruchomości (projekt z dnia 30.06.2015 r.)
 6. Projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice (projekt z dnia 09.07.2015 r.)
 7. Projekt uchwały nr 7 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową (projekt z dnia  22.07.2015 r.)
 8. Projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  (projekt z dnia 23.07.2015 r.)
 9. Projekt uchwały nr 9 w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty  (projekt z dnia 23.07.2015 r.)
 10. Projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej  (projekt z dnia 27.07.2015 r.)
 11. Projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości    (projekt z dnia 12.08.2015 r. )
 12. Projekt uchwały nr 12 w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (projekt z dnia 30.07.2015 r.)
 13. Projekt uchwały nr 13 w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu  udzielonej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( projekt z dnia 29.07.2015r)
 14. Projekt uchwały nr 14 w sprawie  zmiany uchwały nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (projekt z dnia 13.08.2015r.)
 15. Projekt uchwały nr 15 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba Starszego w Rogowie Opolskim (projekt  z dnia 21.08.2015 r.)
 16. Projekt uchwały nr 16 w sprawie  zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt z dnia 25.08.2015r)
 17. Projekt uchwały nr 17 w sprawie  zmiany uchwały Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015" (projekt z dnia 20.07.2015 r.)
 18. Projekt uchwały nr 18 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

                  ( projekt z dnia 18.08.2015r.)

 1. Projekt uchwały nr 19 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej   i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na  dzień   25.X. 2015 r.

(projekt z dnia 20.08.2015r.)

 1. Projekt uchwały nr 20 w sprawie  zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok (projekt z dnia 26.08.2015 r)

           u)    Projekt uchwały nr 21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 (projekt z dnia 26.08.2015 r.)

 1.   Projekt uchwały nr 22 w sprawie  ustalenia  diet przewodniczącym organów

  wykonawczych jednostek pomocniczych ( projekt uchwały z dnia 27.08.2015 r.)

 1. Projekt uchwały nr 23 w sprawie  wyboru ławników (projekt uchwały z dnia 27.08.2015 r.)
 2. Projekt uchwały nr 24 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Krapkowicach (projekt z dnia 27.08.2015 r.)

            y)   Projekt uchwały nr 25 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika

                  gminnej jednostki organizacyjnej (projekt uchwały  z dnia 26.08.2015)

           z)    Projekt uchwały nr 26 w sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt z dnia

                  26.08.2015 r.)

 1. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku    obrad oraz w okresie międzysesyjnym .
 2. Zakończenie X Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji  :

1) 07.09.2015r. godz. 1400 -w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Rogowie Opolskim, ul. Chrobrego 15- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu ( oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi:  przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego; informacja zarządu Spółki KP „Delfin” za I półrocze 2015 roku; organizacja Święta Niepodległości );

2) 08.09.2015r.godz.14oo- w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krapkowicach, ul.Mickiewicza 1- Komisja Spraw Społecznych ( oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: działalność WTZ- spotkanie z uczestnikami WTZ; informacja bieżąca z działalności OPS,WTZ,ŚDS);

3) 09.09.2015r.godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro- Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi : analiza zaległości podatkowych wobec Gminy Krapkowice).