POZIOMY RECYKLINGU

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę Krapkowice w latach 2014-2022.

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

14

16

18

20

30

40

50

20 25

Poziom osiągnięty przez Gminę Krapkowice

54

42

37

32

38

103

103

40 30

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  [%]

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

38

40

42

45

50

60

70

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Krapkowice

95

91

100

100

99

100

97

98

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

50

50

45

45

40

40

35

35 35

Poziom osiągnięty przez Gminę Krapkowice

18

20

0

19

15

20

9

10 8

 

Dane niezbędne do wyliczenia w/w poziomów recyklingu pochodziły ze sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych opracowanych przez podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisane do rejestru działalności regulowanej, a także podmiotów zbierających odpady komunalne.