MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Dotychczasowy system gospodarki odpadami komunalnymi kształtowany był przede wszystkim na szczeblu lokalnym (przez organy gmin) oraz szczeblu regionalnym (przez organy samorządu województwa). Do najważniejszych kompetencji organów samorządu województwa należało uchwalenie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym oraz podjęcie uchwały w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami. Uchwały te określały regiony gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa oraz wskazywały, gdzie maja być zagospodarowane wybrane frakcje odpadów (odpady zmieszane, odpady zielone, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych).

Dnia 8 sierpnia 2019 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która m.in. zniosła zasadę regionalizacji w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Ponadto zmianie uległa definicja instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych z regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. RIPOK) na instalacje komunalne. Zgodnie z nowymi przepisami za taką instalację zostanie uznana instalacja spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca:

  • mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

lub

  • składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Formalnie, z dniem 6.09.2019 r. (data wejścia w życie ustawy nowelizującej) przedsiębiorcy odbierający i zagospodarowujący odpady komunalne mogą je przekazywać do dowolnej instalacji na terenie kraju, co wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Istotne jest jednak to, że o ile zniesiono regionalizację, to nie uchylono zasady bliskości, która nakazuje przetwarzanie odpadów w instalacji położonej najbliższej miejsca ich wytworzenia. Oznacza to, że wożenie odpadów po terenie całego kraju jest tylko pozorne, gdyż w praktyce może się okazać, iż najbliższą instalacją komunalną, w której przetworzone powinny być odpady komunalne, jest instalacja położona na terenie byłego regionu gospodarki odpadami, określonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

Zmieszane odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Krapkowice, zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi podmiotów odbierających odpady komunalne, przekazywane są do niżej wymienionych instalacji komunalnych:  

  1. Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Naprzód Sp. z o.o. ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy,
  2. Instancja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, Remondis Opole Sp. z o.o., ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole,
  3. Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, CZYSTY REGION Spółka z o.o., ul. Naftowa 7, 47-230 Kędzierzyn-Koźle w Kędzierzynie-Koźlu,
  4. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, MPGK Sp. z o.o ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze.