Obowiązek sporządzenia rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, wynika z art. 9tb. ust. 1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W myśl przywołanego przepisu wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza niniejszą analizę w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. Dokument podlega publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.  Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu weryfikację możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 9q ust. 1 w/w ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w terminie do 31 marca każdego roku przekazuje marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice za 2023 rok.pdf (3,96MB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice za 2022 rok.pdf (4,85MB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice za 2021 rok.pdf (3,86MB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice za 2020 rok.pdf (6,92MB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice za 2019 rok.pdf (5,29MB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice za 2018 rok.pdf (10,31MB)

PDFSprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok.pdf (10,54MB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice za 2017 rok.pdf (1,10MB)

PDFSprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok.pdf (543,81KB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice za 2016 rok.pdf (8,94MB)

PDFSprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok.pdf (546,66KB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice za 2015 rok.pdf (767,69KB)

PDFSprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok.pdf (482,03KB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice za 2014 rok.pdf (556,58KB)

PDFSprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok.pdf (534,92KB)