• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odpady komunalne powstałe na nieruchomościach zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice, odbierane są w ramach umowy, przez firmę „Naprzód” Sp. z o. o. z siedzibą w Rydułtowy ul. Raciborska 144B.

 

Zasady odbioru odpadów komunalnych

Odpady gromadzone na posesji w workach i pojemnikach odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości. Odbiór odpadów odbywa się w godzinach od 6:00 do 21:00. Pojemnik/ki i worki należy wystawić najpóźniej do godz. 6:00  w dniu odbioru. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia pojemników i worków pracownikowi przedsiębiorcy.

Reklamacje

Uchwała Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Rozdziale 5 wskazuje sposób i tryb zgłaszania reklamacji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Zgodnie z w/w uchwałą:

  1. reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, mailowej lub ustnej do protokołu. Reklamacja winna zostać złożona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaistnienia zdarzenia,
  2. reklamacja wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu powinna zostać podpisana przez osobę ją wnoszącą, a protokół przez pracownika, który go sporządził,
  3. reklamacja winna zawierać dane osoby ją wnoszącej wraz z adresem do korespondencji oraz wskazywać na czym polegało niewłaściwe wykonanie usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub PSZOK oraz określać datę i godzinę zdarzenia.

Reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych sprawach, wnoszący reklamację zostanie poinformowany o innym terminie załatwienia sprawy.

Odpowiedzi na wniesione reklamacje udziela się w formie, w jakiej zostały wniesione, chyba że wnoszący je zastrzeże sobie inny sposobów udzielenia odpowiedzi.

Reklamacje należy składać na:

  1. adres e-mail: ,
  2. adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17,
  3. w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

W przypadku braku danych kontaktowych wnoszącego reklamację, jak również niemożności ich ustalenia, reklamacja pozostaje bez rozpatrzenia.

 


 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).