• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2015/2016

Burmistrz Krapkowic uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie podręczników należy składać u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 od 20 sierpnia do 11 września 2015 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych  w 2015 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie udzielana uczniom:

1) rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkoły podstawowej oraz IV technikum,  pochodzącym z rodzin,
w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto.

2) uczniom wymienionym w pkt 1 niespełniającym kryterium dochodowego pochodzącym z rodzin, w których występuje:

 1. ubóstwo,
 2. sieroctwo;
 3. bezdomność;
 4. bezrobocie;
 5. niepełnosprawność;
 6. długotrwała lub ciężka choroba;
 7. przemoc w rodzinie;
 8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizm lub narkomania;
 14. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
 15. klęski żywiołowe lub ekologiczne;

Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klasy III szkoły podstawowej i IV technikum w gminie. 

3) bez względu na dochód uczniom:

- słabowidzącym,

- niesłyszącym,

- słabosłyszącym,

- z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim,

- z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

posiadającym  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych oraz do klas II i III gimnazjów, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum.

4) w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi
, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do  klas I, II, III, V i VI szkół podstawowych, do klas II i III gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje  również zakup materiałów edukacyjnych, ale nie dotyczy to uczniów klas I i II szkół podstawowych w przypadku, gdy korzystają oni z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Do pobrania:

PDFRozporządzenie RM.pdf 
DOCWniosek 1.doc 
DOCWniosek 2.doc 
DOCWniosek 3.doc 
PDFWysokość dofinansowania.pdf 
PDFZarządzenie Burmistrza.pdf 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).